Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się

O Projekcie

Inspiracje

Projekt Informatyka mój sposób na poznanie i opisanie świata stanowi w pewnym sensie kontynuację zakończonego we wrześniu 2012 projektu edukacyjnego Informatyka+ i wpisuje się w strategię działań Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki na rzecz rozwijania szeroko rozumianej edukacji informatycznej.

Nasz zespół

Pomysłodawcą i realizatorem projektu jest Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki. Ze względu na specyfikę projektu, który tym razem będzie wdrażany bezpośrednio w szkołach do zespołu projektowego zaprosiliśmy nauczycieli i doradców metodycznych przedmiotów: informatyka, matematyka, fizyka, biologia i chemia. Nasze przedsięwzięcie jest inicjatywą akademicką dlatego współpracują z nami również wykładowcy z WWSI, UMK, PW oraz Uniwersytetu w Poznaniu.
Koordynatorem merytorycznym całego przedsięwzięcia jest prof. Maciej M. Sysło (UMK w Toruniu) – współautor podstawy programowej do przedmiotu Informatyka.

Beneficjenci

Projekt będzie realizowany w dwudziestu liceach ogólnokształcących w województwach:
- mazowieckie
- podlaskie
- lubelskie
- łódzkie
- warmińsko-mazurskie

W każdej szkole zaprosimy do współpracy dwóch nauczycieli:
informatyka i matematyka, informatyka i fizyka, informatyka i chemika lub informatyka i biologa
Wsparciem zostaną objęte dwie wskazane przez szkołę klasy, które pod opieką dwóch nauczycieli będą korzystać w trakcie nauki z  materiałów udostępnionych w ramach projektu podczas regularnych lekcji, na zajęciach pozalekcyjnych oraz w ramach samodzielnej nauki.

UWAGA: Szczegółowe informacje o warunkach przystąpienia szkoły do projektu oraz jego realizacji zostaną podane do wiadomości podczas konferencji inaugurującej projekt (10.10.2013) oraz będą dostępne na stronie projektu w zakładce Rejestracja po tym terminie.

Działania i terminy

Realizacja całego projektu ma miejsce od 1 marca 2013 do 31 stycznia 2015.

W projekcie przewidziano następujące etapy realizacji:

 1. Opracowanie programu nauczania informatyki (wraz z materiałami dydaktycznymi stanowiącymi jego obudowę)
  1 marca 2013 – 31 grudnia 2013.
 2. Rekrutacja szkół do projektu – październik – listopad 2013.
 3. Szkolenie instruktażowe dla nauczycieli informatyki oraz matematyki, fizyki, biologii i chemii, którzy wezmą udział w projekcie – grudzień 2013.
 4. Pilotażowe wdrożenie programu i materiałów w szkołach – styczeń – czerwiec 2013.
  Ten etap przewiduje:
  • włączenie elementów programu nauczania oraz udostępnionych materiałów dydaktycznych w proces nauczania w szkole oraz realizacja sprawozdań z wykorzystania materiałów przez uczniów,
  • tworzenie autorskich materiałów dydaktycznych o charakterze interdyscyplinarnym przez duet nauczycieli,
  • realizacja zajęć pozalekcyjnych dla grupy uczniów uzdolnionych w formie spotkań interdyscyplinarnego koła zainteresowań (zajęcia realizowane w formule projektów grupowych pod opieką dwóch nauczycieli: Informatyka oraz nauczyciela drugiego przedmiotu).
 5. Okres ewaluacji i korekt programu i materiałów zgodnie z uwagami nauczycieli biorących udział w pilotażu – lipiec – sierpień 2014.
 6. Włączenie uzgodnionej wersji programu nauczania do zestawu programów nauczania obowiązujących w placówce.

(Na tym etapie realizacja programu będzie monitorowana w ramach projektu przez jeden semestr tj. od września 2014 do stycznia 2015. Po upływie tego okresu zostanie dokonane podsumowanie założeń projektowych i zamknięcie projektu – natomiast program będzie realizowany przez placówkę samodzielnie zgodnie z tokiem kształcenia na IV etapie edukacyjnym.)

Interdyscyplinarnie … czyli właściwie jak?

W ramach projektu powstanie program nauczania do przedmiotu informatyka z elementami przedmiotów matematycznych i przyrodniczych. Treści dedykowane tym przedmiotom znajdą się w dokumentach mających postać aneksów przedmiotowych do programu informatyki.
Zatem obok programu informatyki, który będzie podstawą pracy nauczyciela informatyki powstaną dokumenty (oraz komplety materiałów dydaktycznych) dedykowane nauczycielom przedmiotów towarzyszących: matematyki, fizyki, biologii i chemii w ujęciu interdyscyplinarnym.

Program w zakresie informatyki będzie programem obowiązkowym do zrealizowania w ramach projektu w pełnym zakresie godzin, natomiast zasoby do matematyki i przedmiotów przyrodniczych to materiał fakultatywny i uzupełniający w stosunku do regularnych programów nauczania tych przedmiotów, realizowanych w danej placówce.
Materiały udostępnione w ramach projektu zakładają współpracę nauczyciela informatyki z nauczycielem drugiego przedmiotu np. matematyki w taki sposób aby:
- po pierwsze włączyć w jak największym zakresie technologie informatyczne w nauczania tego drugiego przedmiotu (angażując w ten proces samych uczniów)
- po drugie wspierać interdyscyplinarne postrzeganie dziedzin przez uczniów wskazując powiązania i przenikanie się treści przedmiotowych w taki sposób aby uczniowie uczyli się wykorzystywać wiedzę nabytą w ramach jednego przedmiotu w trakcie nauki innego.
W ramach projektu zrodził się pomysł realizacji kształcenia w ujęciu interdyscyplinarnym z uwzględnieniem tzw. lekcji „równoległych”. Byłaby to sytuacja idealna z punktu widzenia realizacji tego typu programu, kiedy to uczniowie realizują wybrany temat z zakresu informatyki a następnie temat ten jest wykorzystywany jako ilustracja lub przykład na lekcjach innego przedmiotu (np. powiązanie optyki (światła) i elementów grafiki lub algorytmiki i programowania z zagadnieniami z zakresu matematyki). Scenariusz takich „równoległych” lekcji zakładałby utrwalenie nabytej wiedzy z jednego przedmiotu podczas poznawania nowych zagadnień z drugiego przedmiotu. Dodatkowo uczniowie mogliby w praktyce zweryfikować stopień zrozumienia zagadnień oraz zapoznać się z praktycznymi zastosowaniami wiedzy.
Wartością dodaną będzie zacieśnienie współpracy pomiędzy nauczycielami przedmiotów co pozytywnie wpłynie na całokształt wiedzy wyniesionej przez uczniów ze szkoły (treści dydaktyczne będą utrwalane poprzez ukazywanie ich w różnych kontekstach).

Informacje o Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki można uzyskać na stronach:
www.efs.gov.pl    www.men.gov.pl    www.ore.edu.pl   
WWSI

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

UDP   ESkills